Thẻ: Bền vững

Bền vững (tiếng anh là “sustainable”) là khả năng duy trì và phát triển một cách cân bằng và bền vững trong dài hạn, bảo vệ và tối ưu hóa sự cân bằng giữa các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường. Điều này bao gồm việc đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làm hại đến khả năng của thế hệ tương lai để đáp ứng nhu cầu của chính mình.

Bền vững thường được đánh giá thông qua ba chiều chính:

1. **Kinh tế:** Sự phát triển kinh tế bền vững đòi hỏi tăng trưởng kinh tế không làm hại đến môi trường hoặc tài nguyên thiên nhiên, tạo ra cơ hội cho mọi người, bao gồm cả các thế hệ tương lai, và giảm thiểu sự bất bình đẳng kinh tế.

2. **Xã hội:** Bền vững xã hội đề xuất một xã hội công bằng, bao gồm việc tạo ra điều kiện sống và làm việc công bằng cho mọi người, bảo vệ quyền của cộng đồng và cá nhân, và khuyến khích sự đa dạng văn hóa và quan điểm.

3. **Môi trường:** Bền vững môi trường đảm bảo rằng các hệ sinh thái và tài nguyên tự nhiên được bảo tồn và khôi phục lại, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm và suy thoái môi trường.

Bền vững là một nguyên tắc hướng tới sự cân bằng giữa các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường, nhằm mục tiêu tạo ra một tương lai mà mọi người có thể sống và phát triển trong điều kiện lành mạnh và bền vững.