Thẻ: Cơ hội

Cơ hội (tiếng anh là “opportunity”) là một tình huống hoặc điều kiện có thể tạo ra những lợi ích hoặc kết quả tích cực nếu được sử dụng hoặc tận dụng một cách hiệu quả. Đó là một khả năng hoặc tiềm năng mà con người có thể khai thác để đạt được mục tiêu hoặc đáp ứng nhu cầu cụ thể.

Cơ hội có thể xuất hiện từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm thị trường lao động, giáo dục, kinh doanh, sáng tạo, và mối quan hệ xã hội. Chúng có thể là cơ hội nghề nghiệp, cơ hội kinh doanh, cơ hội học tập, hoặc cơ hội phát triển cá nhân.

Việc nhận biết và tận dụng cơ hội đòi hỏi sự nhận biết, linh hoạt và quyết tâm. Đôi khi, cơ hội có thể xuất hiện dưới hình thức thách thức hoặc khó khăn, và việc biến chúng thành kết quả tích cực đòi hỏi sự sáng tạo và kiên nhẫn.

Tận dụng cơ hội thường là cách tiếp cận tích cực để đạt được mục tiêu và phát triển trong cuộc sống và sự nghiệp của mỗi người.