Thẻ: Cộng đồng

Cộng đồng (tiếng anh là “community”) là một nhóm người chia sẻ các giá trị, tình cảm, mục tiêu hoặc lợi ích chung, thường được liên kết với một khu vực địa lý cụ thể hoặc một tập hợp các quan hệ xã hội. Các thành viên của cộng đồng thường có các mối liên kết với nhau thông qua các mối quan hệ xã hội, văn hóa, kinh tế hoặc chính trị.

Cộng đồng có thể được hình thành dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cùng một ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo, hoặc lợi ích kinh tế. Một cộng đồng cũng có thể là một nhóm nhỏ của những người có sở thích hoặc mục tiêu chung, không nhất thiết phụ thuộc vào vị trí địa lý.

Cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người, cung cấp hỗ trợ, sự giúp đỡ và mối quan hệ xã hội. Nó cũng là một nơi để chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm và nguồn lực, và thường là cơ sở cho các hoạt động văn hóa, giáo dục và kinh tế.