Thẻ: Cực đoan

Cực đoan là gì?

Cực đoan (tiếng anh là “extremist”) là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả sự kiên quyết hoặc động cơ mạnh mẽ trong việc theo đuổi một ý kiến, quan điểm, hành động mà thường được coi là cực kỳ rõ ràng hoặc đôi khi cảm nhận là quá mức. Cực đoan thường đi kèm với sự thiếu linh hoạt và mở lòng về các ý kiến hoặc quan điểm khác nhau.

Trong một ngữ cảnh chính trị hoặc xã hội, cực đoan thường ám chỉ sự chấp nhận hoặc thúc đẩy các ý kiến hoặc hành động mà có thể coi là cực kỳ độc đoán hoặc không linh hoạt, thường dẫn đến sự phân chia hoặc xung đột trong xã hội. Cực đoan cũng có thể liên quan đến việc từ chối hoặc không chấp nhận ý kiến hoặc quan điểm của người khác một cách tuyệt đối, không chịu sự thay đổi hay thương lượng.

Tuy nhiên, cực đoan cũng có thể được sử dụng tích cực trong ngữ cảnh như sự kiên định với các giá trị đạo đức hoặc lý tưởng mà người đó tin tưởng mạnh mẽ. Sự kiên quyết và quyết đoán có thể là những phẩm chất tích cực khi được sử dụng để đấu tranh cho những vấn đề quan trọng trong xã hội.

Cực đoan tiếng anh là gì?

Cực đoan” trong tiếng Anh có thể được dịch là “extremist“. Tuy nhiên, cụm từ này thường được sử dụng để mô tả những người hoặc nhóm tự xưng với quan điểm hoặc hành động cực đoan, thường là trong lĩnh vực chính trị, tôn giáo, xã hội, hoặc về các vấn đề nhạy cảm. “Extremist” có nghĩa là người hay nhóm người đề cao hoặc thúc đẩy quan điểm, ý kiến hoặc hành động một cách cực kỳ, thường là một cách cứng nhắc và không linh hoạt.

Ví dụ:

  • “The government is cracking down on extremist groups.”
  • “He holds extremist views on immigration.”
  • “Extremist ideologies can lead to violence and conflict.”

Tùy thuộc vào ngữ cảnh, từ “extremist” có thể mang ý nghĩa tích cực hoặc tiêu cực, tùy thuộc vào cách sử dụng và ngữ chất của câu.

Từ “extreme” cũng có thể được sử dụng để miêu tả mức độ cao nhất hoặc thấp nhất của một phạm vi nào đó, ví dụ như “extreme heat” (nhiệt độ cực cao) hoặc “extreme poverty” (nghèo đói cực đoan).