Thẻ: Đáp ứng

Đáp ứng (tiếng Anh là “Response”) là thuật ngữ dùng để chỉ phản ứng hoặc hành động phản hồi lại một sự kiện, tình huống, yêu cầu, kích thích nào đó. Trong các ngành khác nhau, từ “đáp ứng” có thể có ý nghĩa cụ thể như sau:

  1. Trong sinh học và y học: Đáp ứng là phản ứng của cơ thể hoặc của tế bào đối với một kích thích nhất định, như phản ứng miễn dịch hay phản ứng dây thần kinh.
  2. Trong tâm lý học: Đáp ứng là cách mà một cá nhân phản ứng về mặt cảm xúc hoặc hành động đối với một tình huống cụ thể.
  3. Trong kỹ thuật và công nghệ: Đáp ứng thường liên quan đến cách thức một hệ thống hoặc thiết bị phản hồi lại với các đầu vào hoặc thay đổi trong điều kiện hoạt động.
  4. Trong quản lý và dịch vụ khách hàng: Đáp ứng có thể chỉ việc giải quyết hoặc phản hồi lại các yêu cầu, khiếu nại, hoặc thắc mắc của khách hàng.

Thuật ngữ này nhấn mạnh tới hành động phản hồi, cho dù đó là tự nhiên, tự động, hay có ý thức, và thường là một phần quan trọng trong sự tương tác và giao tiếp giữa các cá nhân hoặc giữa con người và máy móc.

Từ đồng nghĩa với Đáp ứng

Từ “đáp ứng” trong tiếng Việt có một số từ đồng nghĩa mà bạn có thể sử dụng tùy thuộc vào ngữ cảnh. Dưới đây là một số từ đồng nghĩa phổ biến:

  1. Phản ứng – Thường được dùng để chỉ sự trả lời hoặc phản hồi tự nhiên hoặc tự động đối với một kích thích hoặc sự kiện.
  2. Phản hồi – Chỉ sự trả lời lại một thông tin, yêu cầu hoặc hành động nào đó, thường được sử dụng trong giao tiếp hoặc công nghệ thông tin.
  3. Hồi đáp – Một từ khác để chỉ việc trả lời lại, thường được dùng trong ngữ cảnh trao đổi thông tin hoặc thư từ.
  4. Trả lời – Dùng trong ngữ cảnh giao tiếp, chỉ sự phản hồi trực tiếp đến một câu hỏi hoặc yêu cầu.
  5. Ứng phó – Nhấn mạnh đến sự phản ứng đối phó với một tình huống hay vấn đề, thường được dùng trong ngữ cảnh quản lý hoặc khủng hoảng.

Mỗi từ mang một nét ý nghĩa nhất định nhưng đều liên quan đến khái niệm về việc phản hồi hoặc hành động lại đối với một điều gì đó.

Từ trái nghĩa với Đáp ứng

Từ trái nghĩa với “đáp ứng” có thể là “bỏ qua” hoặc “phớt lờ”. Những từ này được sử dụng để chỉ sự không phản hồi, không hành động hoặc không chú ý đến một yêu cầu, kích thích hoặc sự kiện nào đó. Trong khi “đáp ứng” liên quan đến việc tích cực phản hồi hoặc hành động trước một tình huống, “bỏ qua” hoặc “phớt lờ” lại biểu thị sự thiếu hồi đáp hoặc cố ý không quan tâm đến điều đó.