Thẻ: Đầu tư xanh

Đầu tư xanh (green investment) là việc đầu tư vào các dự án, sản phẩm hoặc công nghệ có ảnh hưởng tích cực đến môi trường và phát triển bền vững. Mục tiêu của đầu tư xanh là thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội mà không gây tổn hại đến môi trường hoặc thậm chí còn có thể cải thiện chất lượng môi trường.

Các loại đầu tư xanh bao gồm nhưng không giới hạn trong việc đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, thủy điện sạch; các dự án xây dựng xanh như các tòa nhà có hiệu suất năng lượng cao, hệ thống vận hành tiết kiệm nước; cũng như các nguồn vốn hỗ trợ các hoạt động bảo tồn môi trường, phát triển nông nghiệp hữu cơ, và các ngành công nghiệp tái chế.

Đầu tư xanh không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho nhà đầu tư mà còn đóng góp vào việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm biến đổi khí hậu, và bảo vệ các nguồn tài nguyên tự nhiên. Đây là một phương tiện hiệu quả để tạo ra giá trị cả về mặt kinh tế và môi trường, góp phần vào việc xây dựng một tương lai bền vững và hài hòa hơn.