Thẻ: Hành động

Hành động (tiếng anh là “action”) là quá trình hoặc hành vi mà một cá nhân hoặc một nhóm người thực hiện để đạt được một mục tiêu cụ thể hoặc phản ứng lại một tình huống cụ thể. Hành động có thể bao gồm các hoạt động vật lý như di chuyển, nói chuyện, hoặc làm việc, cũng như các hành vi tinh thần như quyết định, suy nghĩ và cảm xúc.

Hành động thường được thúc đẩy bởi các yếu tố như mục tiêu cá nhân, nhu cầu, giá trị, hoặc tình huống cụ thể. Nó có thể là một phản ứng tự nhiên hoặc được lập kế hoạch và thực hiện một cách có chủ đích.

Mỗi hành động thường mang lại một hậu quả hoặc kết quả, có thể là tích cực hoặc tiêu cực, và có thể ảnh hưởng đến bản thân và môi trường xã hội xung quanh. Hành động cũng là một phần không thể thiếu của quá trình học hỏi và phát triển cá nhân, vì nó cho phép con người tiếp tục tương tác với thế giới xung quanh và học hỏi từ trải nghiệm của mình.