Thẻ: Hậu quả

Hậu quả (tiếng anh là “aftermath”) là thuật ngữ chỉ kết quả hoặc tác động phát sinh từ một hành động, quyết định, hoặc sự kiện nào đó. Hậu quả có thể là tích cực hoặc tiêu cực và thường được xem xét trong mối quan hệ nguyên nhân – kết quả để hiểu rõ về các yếu tố dẫn đến và những gì theo sau. Trong nhiều lĩnh vực như khoa học, xã hội học, tâm lý học và luật pháp, việc phân tích hậu quả giúp hiểu rõ hơn về cách các hệ thống hoạt động và đưa ra các giải pháp để cải thiện hoặc điều chỉnh các tác động này.