Thẻ: Hiệu quả

Hiệu quả (tiếng anh là “effective”) là khả năng hoàn thành một nhiệm vụ hoặc đạt được một kết quả mong muốn một cách hiệu suất và thành công. Đối với cá nhân, tổ chức hoặc quá trình nào đó, hiệu quả được đo lường dựa trên mức độ đạt được mục tiêu hoặc kết quả mong muốn so với lượng tài nguyên, thời gian và công sức đã đầu tư vào công việc đó.

Tính hiệu quả thường được đánh giá dựa trên các tiêu chí như:

  1. Đạt mục tiêu: Sự hoàn thành nhiệm vụ hoặc đạt được kết quả mong muốn theo kế hoạch và tiêu chuẩn nhất định.
  2. Tiết kiệm tài nguyên: Sử dụng tài nguyên như thời gian, tiền bạc, và nguồn lực một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất.
  3. Tăng cường sản xuất: Tăng cường hiệu suất và năng suất làm việc, làm tăng giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ được tạo ra.
  4. Minh bạch: Sự rõ ràng và minh bạch trong quy trình làm việc, đảm bảo rằng mọi người liên quan đều hiểu rõ về mục tiêu và kế hoạch của công việc.
  5. Tiêu chuẩn chất lượng: Đảm bảo rằng kết quả đạt được đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu của người dùng hoặc khách hàng.

Hiệu quả là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công và bền vững của các tổ chức, cá nhân và quá trình làm việc. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa sử dụng tài nguyên và tăng cường hiệu suất làm việc.