Thẻ: Khắc nghiệt

Khắc nghiệt (tiếng Anh là “Draconic”) là một tính từ thường được sử dụng để mô tả một điều kiện, môi trường, tình huống rất khó khăn, gay gắt và thử thách đến mức khó có thể chịu đựng được. Nó cũng có thể ám chỉ sự cứng rắn, nghiêm khắc, hoặc không khoan nhượng trong cách xử sự của con người. Từ này có thể áp dụng cho nhiều ngữ cảnh khác nhau, chẳng hạn như:

  • Môi trường: Một khí hậu khắc nghiệt là khí hậu cực kỳ lạnh lẽo hoặc nóng bức, gây khó khăn cho sự sống và sinh hoạt của con người và sinh vật.
  • Tình huống cá nhân hoặc xã hội: Những hoàn cảnh khắc nghiệt như nghèo đói hoặc thiếu thốn.
  • Đối xử của con người: Cách đối xử nghiêm khắc và không khoan nhượng.

Từ này thường mang một ý nghĩa tiêu cực và được sử dụng để nhấn mạnh mức độ khó khăn hoặc gian khổ của một điều kiện, môi trường, tình huống cụ thể.

Từ đồng nghĩa với Khắc nghiệt

Từ đồng nghĩa với Khắc nghiệt có thể là: “Gay gắt”, “Nghiêm khắc”, “Hà khắc”, “Khó khăn”, “Thách thức”.

  1. Gay gắt: Thường được dùng để mô tả thời tiết hoặc điều kiện sống rất khó khăn.
  2. Nghiêm khắc: Dùng để chỉ thái độ hoặc cách thức quản lý, giáo dục có tính chất nghiêm ngặt, không khoan nhượng.
  3. Hà khắc: Chỉ thái độ, hành vi hoặc chính sách rất nghiêm ngặt, thiếu sự linh hoạt và cứng rắn đến mức không thể chấp nhận được.
  4. Khó khăn: Chỉ một tình huống đầy thách thức và đòi hỏi nhiều nỗ lực để đối mặt hoặc vượt qua.
  5. Thách thức: Dùng để chỉ một tình huống hay vấn đề khó khăn, đòi hỏi sự giải quyết, nỗ lực, khả năng đặc biệt để vượt qua.

Mỗi từ đồng nghĩa này đều nhấn mạnh đến các khía cạnh khác nhau của sự khắc nghiệt, từ môi trường sống đến cách thức ứng xử.

Từ trái nghĩa với Khắc nghiệt

Từ trái nghĩa với Khắc nghiệt có thể là: “Dễ Chịu”, Nhẹ Nhàng”, “Khoan Dung”, “Nhân từ”, “Mềm mỏng”, “Thư Giãn”.