Thẻ: Khoa học

Khoa học (tiếng anh là “science”) là một phương pháp nghiên cứu và kiến thức hệ thống về thế giới tự nhiên dựa trên quan sát, thử nghiệm và lập luận logic. Nó là quá trình hệ thống hóa để hiểu và giải thích cách thế giới hoạt động thông qua việc thu thập dữ liệu, xây dựng giả thuyết và lập luận dựa trên chứng cứ.

Các đặc điểm chính của khoa học bao gồm:

1. **Quan sát và thực nghiệm:** Khoa học dựa vào việc quan sát tự nhiên và thực hiện các thí nghiệm để thu thập dữ liệu và kiểm tra giả thuyết.

2. **Chứng cứ và lập luận:** Khoa học dựa trên chứng cứ đáng tin cậy và lập luận logic để đưa ra kết luận.

3. **Phân tích và lý giải:** Khoa học sử dụng các phương pháp phân tích để hiểu và lý giải dữ liệu thu thập được và giải thích các hiện tượng tự nhiên.

4. **Khám phá và sáng tạo:** Khoa học khuyến khích sự khám phá và sáng tạo, và thúc đẩy việc tìm ra những giải pháp mới cho các vấn đề và thách thức.

Khoa học chia ra nhiều lĩnh vực và ngành, bao gồm vật lý, hóa học, sinh học, y học, toán học, kỹ thuật, và nhiều lĩnh vực khác. Nó không chỉ là một phương pháp nghiên cứu mà còn là một phương tiện quan trọng để tạo ra kiến thức mới và cải thiện cuộc sống con người.