Thẻ: Kỹ thuật

Kỹ thuật (tiếng anh là “technique””) là một cụm từ được sử dụng để chỉ các phương pháp, kỹ năng, và quy trình được áp dụng để thực hiện một nhiệm vụ hoặc một công việc cụ thể. Trong nhiều ngữ cảnh, kỹ thuật thường bao gồm việc áp dụng kiến thức khoa học và kỹ thuật, kinh nghiệm thực tế, và kỹ năng thực hành để giải quyết các vấn đề và đạt được các mục tiêu nhất định.

Kỹ thuật có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm công nghệ thông tin, kỹ thuật cơ khí, xây dựng, nông nghiệp, y học, và nhiều lĩnh vực khác. Các kỹ thuật khác nhau có thể yêu cầu kiến thức và kỹ năng đặc biệt, và thường được phát triển và cải tiến theo thời gian dựa trên sự tiến bộ trong khoa học và công nghệ.

Trong một số ngữ cảnh, từ “kỹ thuật” cũng có thể ám chỉ đến ngành học hoặc lĩnh vực nghiên cứu về các phương pháp và quy trình để giải quyết các vấn đề và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.