Thẻ: Lãng phí

Lãng phí (tiếng anh là “waste”) là hành động sử dụng hoặc tiêu thụ một cách không hiệu quả hoặc không cần thiết đối với tài nguyên, thời gian, hoặc cơ hội. Điều này có thể bao gồm việc tiêu hao tài nguyên mà không đạt được kết quả mong muốn, hoặc việc sử dụng quá nhiều so với nhu cầu thực tế. Lãng phí không chỉ liên quan đến vật chất như thực phẩm, năng lượng hay vật liệu, mà còn có thể liên quan đến lãng phí thời gian hoặc lãng phí tiềm năng trong các mối quan hệ hoặc hoạt động kinh doanh. Việc giảm lãng phí là quan trọng để tối ưu hóa sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Từ đồng nghĩa với lãng phí

Một từ đồng nghĩa với “lãng phí” là “phung phí”. Đây là một từ dùng để diễn đạt ý nghĩa của việc sử dụng tài nguyên một cách không hiệu quả, tiêu tốn mà không mang lại giá trị đáng kể.

Từ trái nghĩa với lãng phí

Từ trái nghĩa với “lãng phí” có thể là “tận dụng” hoặc “tối ưu hóa” hoặc “tiết kiệm”. Đây là những từ mô tả việc sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và không lãng phí. Ví dụ:

  • “Tận dụng thời gian”: Sử dụng thời gian một cách có ý nghĩa và hiệu quả, không để phí phạm.
  • “Tối ưu hóa nguồn lực”: Sử dụng nguồn lực (như thời gian, tiền bạc, và năng lượng) một cách hiệu quả nhất, không lãng phí.

Cả hai từ này đều đề cao việc sử dụng tài nguyên một cách thông minh và tiết kiệm, tránh lãng phí không cần thiết.