Thẻ: Linh hồn

Linh hồn (tiếng anh là soul) là thường được hiểu là một khái niệm tinh thần hoặc tâm linh, thường được liên kết với sự tồn tại vĩnh cửu và bản chất bất tử của con người. Nó thường được coi là một phần phi vật chất của con người, mang trong mình những khả năng tinh thần, ý thức và cảm xúc.

Trong các tôn giáo và triết học, khái niệm về linh hồn thường liên quan đến một thực thể phi vật chất hoặc tinh thần, tồn tại độc lập với cơ thể và có thể tiếp tục tồn tại sau khi cơ thể qua đời. Linh hồn thường được xem là nơi chứa đựng nhân cách và bản tính của một người, và có thể mang theo các kinh nghiệm và hành động từ cuộc sống này sang cuộc sống sau này.

Mặc dù không có một định nghĩa cụ thể và thống nhất về linh hồn, nhưng nó thường được coi là một phần quan trọng của con người, góp phần vào sự tồn tại và ý nghĩa của cuộc sống. Linh hồn thường liên quan đến các khái niệm như sự sống, ý thức, ý nghĩa và sự kết nối tinh thần.