Thẻ: Lối sống

Lối sống (tiếng anh là “lifestyle”) là một cách tiếp cận hoặc quan điểm tổng thể về cách mà một người hoặc một nhóm người sống và tương tác với thế giới xung quanh. Nó bao gồm tất cả các quyết định, hành vi, thói quen và giá trị cá nhân mà một cá nhân hoặc một cộng đồng áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của họ.

Lối sống thường bao gồm cách tiêu dùng, cách quản lý thời gian, cách tương tác với môi trường xã hội và tự nhiên, cũng như cách duy trì sức khỏe và trạng thái tinh thần. Nó cũng có thể bao gồm các lựa chọn về việc làm, giáo dục, du lịch, và mối quan hệ giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Mỗi người hoặc nhóm người có thể có lối sống riêng, dựa trên các ưu tiên, giá trị và mục tiêu cá nhân hoặc cộng đồng của họ. Lối sống thường phản ánh những gì một người hoặc nhóm người coi trọng và nỗ lực đạt được trong cuộc sống, và nó có thể thay đổi theo thời gian và theo tình hình đặc biệt.