Thẻ: Môi trường

Môi trường (tiếng anh là “environment”) là tất cả những yếu tố tự nhiên và nhân tạo xung quanh một hệ thống sống, bao gồm không khí, nước, đất, các sinh vật sống và các yếu tố văn hóa và xã hội. Môi trường cũng bao gồm tất cả các điều kiện vật lý, hóa học và sinh thái mà con người và các loài sống khác phải tương tác và tồn tại trong đó.

Môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn lực và điều kiện cần thiết cho sự sống và phát triển của mọi hình thái sống trên trái đất. Đồng thời, môi trường cũng bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của con người, bao gồm sự ô nhiễm, khai thác tài nguyên tự nhiên, và sự biến đổi khí hậu.

Bảo vệ và duy trì môi trường là một phần quan trọng của phát triển bền vững và việc xây dựng một tương lai tốt đẹp cho các thế hệ sau. Điều này bao gồm việc bảo vệ các nguồn tài nguyên tự nhiên, giảm thiểu ô nhiễm, duy trì đa dạng sinh học và thúc đẩy sự cân bằng giữa sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.