Thẻ: Năng suất

Năng suất (tiếng anh là “productivity”) là khái niệm chỉ tỉ lệ hoặc số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp từ một quy trình, hoạt động hoặc nguồn lực cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Trong lĩnh vực nông nghiệp, năng suất thường được đo lường bằng cách tính toán lượng cây trồng hoặc động vật thu hoạch từ một diện tích đất hoặc một đơn vị thời gian.

Năng suất không chỉ áp dụng cho sản phẩm nông nghiệp như lúa, ngô, hoa quả, rau mà còn có thể áp dụng cho các ngành công nghiệp khác nhau như sản xuất công nghiệp, dịch vụ, và nguồn lực tự nhiên. Trong ngành công nghiệp, năng suất thường được đo lường bằng sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất trong một đơn vị thời gian hoặc bằng cách đo lượng nguyên liệu hoặc tài nguyên tiêu thụ để tạo ra sản phẩm.

Năng suất là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu suất của một hệ thống, quy trình hoặc hoạt động kinh doanh. Việc tăng cường năng suất thường được xem là một mục tiêu quan trọng trong nhiều lĩnh vực để tối ưu hóa sử dụng tài nguyên và tăng cường hiệu suất kinh doanh.