Thẻ: Nghị luận xã hội

Nghị luận xã hội (tiếng anh là “social discourse”) là quá trình thảo luận và tranh luận về các vấn đề, ý kiến, và giải pháp liên quan đến xã hội. Trong nghị luận xã hội, người tham gia thường đưa ra các quan điểm, argument, và bằng chứng để ủng hộ ý kiến của mình hoặc để thách thức ý kiến của người khác. Các chủ đề trong nghị luận xã hội có thể bao gồm các vấn đề về chính trị, văn hóa, kinh tế, môi trường, giáo dục, và các vấn đề xã hội khác.

Mục tiêu của nghị luận xã hội thường là tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về các vấn đề xã hội và thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong xã hội.