Thẻ: Nguyên nhân

Nguyên nhân (tiếng Anh là “Cause” ) là một thuật ngữ dùng để chỉ điều kiện hoặc sự kiện dẫn đến một hậu quả hoặc kết quả nhất định. Trong lý thuyết nguyên nhân, nguyên nhân được hiểu là yếu tố bắt buộc phải có để sản sinh ra hậu quả; nói cách khác, nếu không có nguyên nhân này, hậu quả đó sẽ không xảy ra. Nguyên nhân có thể là vật chất hoặc phi vật chất, có thể rõ ràng hoặc phức tạp và thường yêu cầu phân tích để xác định chính xác.

Trong khoa học, nguyên nhân thường được sử dụng để giải thích các hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội. Trong luật pháp và triết học, nó cũng được dùng để phân tích các sự kiện và hành động của con người, giúp xác định trách nhiệm hoặc nguyên tắc đạo đức.