Thẻ: Nước thải

Nước thải (tiếng Anh là “Wastewater”) là nước đã qua sử dụng hoặc bị ô nhiễm sau khi được sử dụng trong các hoạt động sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp. Nước thải thường chứa các chất ô nhiễm như hóa chất, vi sinh vật, chất hữu cơ và chất rắn, và có thể gây hại cho môi trường nếu được xả thải vào môi trường mà không qua xử lý.

Một số nguồn gốc của nước thải bao gồm:

  1. Nước thải sinh hoạt: Đây là nước thải được tạo ra từ các hoạt động hàng ngày của con người trong sinh hoạt hàng ngày, bao gồm nước từ toilet, bếp, tắm và rửa.
  2. Nước thải công nghiệp: Nước thải công nghiệp là nước thải từ các nhà máy, nhà máy sản xuất và các cơ sở công nghiệp khác, chứa các hóa chất và chất ô nhiễm từ quy trình sản xuất và xử lý.
  3. Nước thải nông nghiệp: Nước thải nông nghiệp là nước thải từ các hoạt động nông nghiệp, bao gồm nước thải từ trang trại, ruộng đất và các hoạt động chăn nuôi, thường chứa các chất hữu cơ và hóa chất từ phân bón và thuốc trừ sâu.

Nước thải có thể gây ra nhiều vấn đề môi trường như ô nhiễm nước, suy giảm chất lượng nước và sự suy giảm của hệ sinh thái nước. Do đó, việc xử lý và xử lý nước thải trở thành một phần quan trọng của quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường.