Thẻ: Quan trọng

Quan trọng (tiếng Anh là “important”) là một đặc điểm hoặc một yếu tố mà người ta đánh giá cao về mức độ ảnh hưởng, giá trị, hoặc ý nghĩa của một điều gì đó đối với mục tiêu, mục đích, hoặc tiêu chuẩn nào đó. Điều quan trọng thường là trung tâm của sự chú ý, quan tâm hoặc đánh giá của mọi người trong một tình huống cụ thể. Đối với mỗi người, điều quan trọng có thể là khác nhau dựa trên giá trị cá nhân, ưu tiên, hoàn cảnh và mục tiêu riêng của họ.

Từ đồng nghĩa với từ quan trọng tiếng Việt là “đáng quý”, hoặc “trọng đại”.

Ví dụ về quan trọng là: “Việc duy trì một môi trường làm việc tích cực là quan trọng đối với sự phát triển và thành công của một công ty” hoặc “Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng”.