Thẻ: Quy hoạch

Quy hoạch (tiếng Anh là “Planning”) là quá trình lập kế hoạch và tổ chức cách thức sử dụng và phát triển một khu vực, một ngành công nghiệp, một tổ chức để đạt được các mục tiêu cụ thể.

Quy hoạch thường bao gồm việc thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, đánh giá tình hình hiện tại và dự báo tương lai để xác định các cơ hội và thách thức. Sau đó, các kế hoạch và chính sách được phát triển để hướng dẫn việc sử dụng tài nguyên, không gian, và nguồn lực nhằm tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo phát triển bền vững.

Quy hoạch có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực như quy hoạch đô thị, quy hoạch kinh doanh, quy hoạch nguồn lực và quy hoạch môi trường.

Một ví dụ về quy hoạch như là: Quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện.