Thẻ: Sinh mạng

Sinh mạng (tiếng Anh là “life”) là một thuật ngữ dùng để chỉ sự sống, cuộc đời của một con người hoặc một sinh vật, bao hàm ý nghĩa về sự tồn tại và duy trì của sự sống. Nó nhấn mạnh tới sự quan trọng và giá trị không thể thay thế của mạng sống. Trong các bối cảnh pháp lý, y tế, an ninh, từ này còn được dùng để chỉ sự cần thiết phải bảo vệ và duy trì sự sống.

Từ đồng nghĩa với Sinh mạng

Các từ đồng nghĩa với “Sinh mạng” bao gồm:

  • Sự sống
  • Sinh mệnh
  • Tính mệnh
  • Tính mạng
  • Mạng sống

Từ trái nghĩa với Sinh mạng

Từ trái nghĩa với “Sinh mạng” là “cái chết”. Đây là từ chỉ sự kết thúc của sự sống, khi một sinh vật không còn khả năng duy trì các hoạt động sinh học cần thiết cho sự sống.

  • Những ý tưởng về nguồn sống xanh

    Những ý tưởng về nguồn sống xanh

    Trong thế giới đang phát triển ngày nay, việc bảo vệ môi trường và tạo ra một nguồn sống xanh là một trong những vấn đề cấp bách nhất mà con người đối mặt. Nguồn sống xanh không chỉ đơn thuần là việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo hay tái chế rác…