Thẻ: Tài chính xanh

Tài chính xanh (tiếng Anh là “Green Finance”) là thuật ngữ chỉ các hoạt động tài chính nhằm hỗ trợ dự án và sáng kiến liên quan đến phát triển bền vững, giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường và chống biến đổi khí hậu. Điều này bao gồm việc đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng, bảo vệ đa dạng sinh học và các sáng kiến phát triển bền vững khác.

Mục tiêu của tài chính xanh không chỉ là tạo lợi ích kinh tế mà còn đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh và đầu tư góp phần vào việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững. Nó cũng bao gồm các công cụ tài chính như trái phiếu xanh, quỹ xanh và các sản phẩm tài chính khác được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động thân thiện với môi trường.