Thẻ: Tăng trưởng

Tăng trưởng (tiếng anh là “growth”) là quá trình tăng lên về kích thước, số lượng, giá trị hoặc quy mô của một cá nhân, tổ chức hoặc hệ thống trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là sự phát triển tích cực và liên tục trong các khía cạnh khác nhau, và thường được đo lường bằng các chỉ số hoặc thông số cụ thể.

Trong kinh tế, tăng trưởng thường được đo lường bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, tức là tỷ lệ tăng trưởng của sản xuất quốc gia hoặc GDP (Gross Domestic Product). Tăng trưởng kinh tế thường được xem là một chỉ số quan trọng để đo lường sự phát triển và sức khỏe của một nền kinh tế.

Tăng trưởng cũng có thể áp dụng cho các lĩnh vực khác như dân số, công nghệ, giáo dục, và phát triển bền vững. Đối với cá nhân, tăng trưởng có thể là việc phát triển nghề nghiệp, kiến thức, kỹ năng hoặc tài chính.

Tuy nhiên, tăng trưởng cũng có thể mang theo các thách thức như ô nhiễm môi trường, bất bình đẳng, và sự thiếu cân bằng xã hội. Do đó, việc đạt được tăng trưởng bền vững, tức là tăng trưởng không chỉ mang lại lợi ích ngay lập tức mà còn đảm bảo sự cân bằng và bảo vệ môi trường và xã hội, là mục tiêu quan trọng của nhiều tổ chức và chính phủ.