Thẻ: Thanh niên

Thanh niên (tiếng Anh là “youth”) là thuật ngữ dùng để chỉ những người trẻ tuổi trong khoảng từ 18 đến 30 tuổi. Đây là giai đoạn mà các cá nhân đã phát triển hoàn thiện hơn về mặt thể chất và tâm lý so với khi còn là thiếu niên, và bắt đầu bước vào đời sống xã hội và nghề nghiệp với nhiều trách nhiệm hơn. Trong giai đoạn thanh niên, các cá nhân thường tập trung vào việc học tập, phát triển sự nghiệp, xây dựng các mối quan hệ cá nhân và gia đình. Thanh niên cũng là lực lượng quan trọng trong việc tham gia và đóng góp cho các hoạt động xã hội, văn hóa, và chính trị.