Thẻ: Thích nghi

Thích nghi (tiếng Anh là “Adapt”) là khái niệm chỉ quá trình mà qua đó sinh vật, cá nhân, hay tổ chức điều chỉnh hành vi, cấu trúc, phương thức hoạt động của mình để phù hợp hơn với môi trường sống hoặc các điều kiện mới. Thích nghi là một phần thiết yếu của sự tồn tại và phát triển, giúp đảm bảo khả năng sống sót và thành công trong một môi trường thay đổi.

Trong sinh học, thích nghi có thể là kết quả của quá trình tiến hóa, nơi các đặc điểm di truyền thay đổi qua nhiều thế hệ để giúp sinh vật phù hợp hơn với môi trường của chúng. Trong tâm lý học và xã hội học, thích nghi đề cập đến cách mà cá nhân thay đổi hành vi hoặc tư duy của mình để đối phó với những thách thức hoặc thay đổi trong cuộc sống.

Trong kinh doanh, thích nghi liên quan đến việc các tổ chức phát triển hoặc cải tiến sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình để đáp ứng nhu cầu thị trường hoặc đối phó với các biến động kinh tế. Đây là một yếu tố quan trọng giúp tổ chức tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh và thường xuyên thay đổi.

Từ đồng nghĩa với Thích nghi

Từ “thích nghi” trong tiếng Việt có một số từ đồng nghĩa mà bạn có thể sử dụng tùy thuộc vào ngữ cảnh. Dưới đây là một số từ đồng nghĩa phổ biến:

  1. Điều chỉnh – Thường được sử dụng để chỉ việc thay đổi hoặc điều chỉnh hành vi, phương thức hoạt động hoặc cấu trúc để phù hợp với một tình huống mới.
  2. Thích ứng – Liên quan đến quá trình điều chỉnh hoặc thay đổi để phù hợp với một môi trường hoặc điều kiện mới.
  3. Tương thích – Được sử dụng để chỉ sự phù hợp hoặc tương thích với một môi trường hoặc hệ thống nhất định.
  4. Phát triển – Liên quan đến việc tiến triển hoặc mở rộng để đáp ứng với yêu cầu hoặc thay đổi trong một hoàn cảnh cụ thể.
  5. Thích ứng – Được sử dụng để chỉ sự điều chỉnh hoặc thay đổi để đối phó với một tình huống mới hoặc khó khăn.

Từ trái nghĩa với Thích nghi

Từ trái nghĩa với “thích nghi” có thể là “cố định”, “tĩnh lặng” hoặc “không thay đổi”. Những từ này diễn đạt ý nghĩa của sự không điều chỉnh hoặc thích ứng với môi trường hoặc điều kiện mới. Trong khi “thích nghi” liên quan đến sự linh hoạt và điều chỉnh, các từ trái nghĩa này nêu bật sự không thay đổi hoặc không linh hoạt.