Thẻ: Thiết yếu

Thiết yếu (tiếng anh là “necessary”) là một tính từ dùng để chỉ điều gì đó rất quan trọng, không thể thiếu được, hoặc cần thiết cho sự tồn tại hoặc hoạt động của một cái gì đó. Trong nhiều ngữ cảnh, từ này đề cập đến những yếu tố cơ bản nhất mà không có chúng, một quá trình, hệ thống, hoặc hoạt động sẽ không thể hoạt động hiệu quả hoặc không thể hoàn thành mục đích của nó. Ví dụ, nước là thiết yếu cho sự sống, hoặc việc giao tiếp rõ ràng là thiết yếu trong một mối quan hệ lành mạnh.

Từ đồng nghĩa với Thiết yếu

Có nhiều từ đồng nghĩa với “thiết yếu” trong tiếng Việt, và dưới đây là một số từ bạn có thể sử dụng:

  1. Cần thiết: Đây là từ dùng để chỉ điều gì đó rất quan trọng và không thể thiếu được trong một tình huống cụ thể.
  2. Quan trọng: Từ này nhấn mạnh tầm quan trọng hoặc ảnh hưởng lớn của một yếu tố đối với một hoạt động hay quá trình nào đó.
  3. Bắt buộc: Nghĩa của từ này liên quan đến điều gì đó không thể lược bỏ được, phải có.
  4. Không thể thiếu: Tương tự như “cần thiết”, từ này dùng để nhấn mạnh tầm quan trọng không thể bỏ qua của một yếu tố.
  5. Cơ bản: Đôi khi cũng được dùng để chỉ những thứ nền tảng, thiết yếu trong một hệ thống hay lý thuyết nào đó.

Mỗi từ có thể mang một nghĩa hơi khác nhau tùy vào ngữ cảnh, nhưng tất cả đều bày tỏ ý nghĩa của sự cần thiết và tầm quan trọng.

Từ trái nghĩa với Thiết yếu

Từ trái nghĩa với “thiết yếu” trong tiếng Việt có thể là “không cần thiết” hoặc “không quan trọng”. Những từ này dùng để chỉ điều gì đó không mang tính chất bắt buộc hoặc không cần thiết cho một mục đích, tình huống, hoặc quá trình nào đó. Chúng chỉ sự thừa, không cần có mặt hoặc không đóng góp gì đáng kể vào kết quả cuối cùng.