Thẻ: Tiềm năng

Tiềm năng (tiếng Anh là “potential”) là khả năng hoặc tiềm lực của một người, một tổ chức hoặc một vật thể để phát triển, thành công, hoặc đạt được một mục tiêu cụ thể. Đây là khả năng tiềm ẩn mà khi được khai thác và phát triển có thể mang lại kết quả tích cực hoặc thành tựu đáng kể. Tiềm năng có thể liên quan đến nhiều khía cạnh của cuộc sống, bao gồm sự nghiệp, giáo dục, kinh doanh, và các lĩnh vực khác.

Ví dụ về tiềm năng như: “Giải pháp năng lượng sạch có tiềm năng giảm thiểu ô nhiễm không khí và giảm biến đổi khí hậu” hoặc “Dự án này có tiềm năng tạo ra việc làm và cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng địa phương”.