Thẻ: Tự tin

Tự tin (tiếng anh là “Confident”) là trạng thái tinh thần tích cực và mạnh mẽ, trong đó người đó tin tưởng vào khả năng, kiến thức và giá trị của bản thân mình. Điều này thường được thể hiện qua lòng tin vào khả năng giải quyết vấn đề, đối diện với thách thức và đạt được mục tiêu.

Tự tin không chỉ là niềm tin vào khả năng cụ thể hoặc kỹ năng, mà còn là lòng tin sâu sắc vào bản thân và khả năng thích ứng với mọi tình huống. Nó thể hiện qua hành động, cử chỉ và cách tiếp cận cuộc sống hàng ngày một cách mạnh mẽ và quyết đoán.

Tính tự tin giúp người ta đối mặt với thử thách một cách dễ dàng hơn, tạo ra một cảm giác kiểm soát và ổn định, và tăng cường sự tự hài lòng và hạnh phúc trong cuộc sống.