Thẻ: Học trò

Học trò là thuật ngữ thường được dùng để chỉ những người đang theo học dưới sự giảng dạy của một giáo viên hoặc người hướng dẫn cụ thể nào đó. Trong ngữ cảnh này, “học trò” không chỉ là học sinh trong một lớp học thông thường mà còn có thể ám chỉ những người học tập dưới sự hướng dẫn trực tiếp của một thầy cô, trong một mối quan hệ giáo dục cá nhân hóa hơn. Nó nhấn mạnh mối quan hệ giữa người học và người dạy, thường được dùng trong một tinh thần trân trọng và mối liên kết cá nhân mạnh mẽ hơn so với thuật ngữ chung chung “học sinh“.